Edward CHUDZIŃSKI (red.), Słownik wiedzy o mediach. Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007.

„Słownik wiedzy o mediach zawiera kilkadziesiąt obszernych haseł problemowych, w których przedstawiona została – w skrótowej i skondensowanej formie – historia mediów oraz w znacznie szerszym, wieloaspektowym ujęciu ich stan obecny. W ośmiu wyraźnie wyodrębnionych częściach omówiono kluczowe dla zrozumienia istoty mediów i ich roli we współczesnym świecie problemy: terminologiczne i metodologiczne (medioznawstwo), historyczne (rozwój środków komunikowania), cywilizacyjno-kulturowe (konwergencja mediów), genologiczne (gatunki dziennikarskie), językowo-komunikacyjne (retoryka dziennikarska), technologiczne, ekonomiczne, prawne i etyczne. Obszernie zaprezentowano w części II i III historyczny i współczesny obraz mediów w Polsce i na świecie: prasy, radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo należy traktować jako medialne kompendium lub rodzaj przewodnika, w którym znajdziemy uporządkowane i usystematyzowane podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o mediach. Może dobrze służyć w edukacji medialnej na poziomie średnim i wyższym, pomocne będzie także tym, którzy chcieliby lepiej poznać naturę mediów, zrozumieć siłę ich oddziaływania, również negatywnego, i uniezależnić się od nich w takim stopniu, w jakim to jest możliwe w XXI w.”

Edward Chudziński, fragment Wstępu

 Spis treści

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11