Maciej Malinowski, doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo. Od 1 grudnia br. pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie). Prowadzi zajęcia na kierunkach: komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach (przedmiot: Warsztaty redakcyjne; Kultura języka polskiego; Stylistyka tekstów prasowych). Pisze i publikuje na tematy językoznawcze, wygłasza referaty, bierze udział w dyktandach dla różnych środowisk jako juror i autor tekstów, odbywa spotkania z młodzieżą szkolną i studentami oraz przedstawicielami innych środowisk zainteresowanych sprawami poprawności i kultury języka.

12 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Maciej Malinowski obronił pracę doktorską pt. Ortografia polska od drugiej połowy XVIII w. do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja, w której położył nacisk na wysiłki reformatorskie w ciągu stuleci i zaproponował pewne zmiany oraz innowacje dotyczące kodyfikacji norm współczesnych.

Promotorem doktoratu był prof. dr hab. Edward Polański (Uniwersytet Śląski), największy autorytet w kraju w sprawach pisowni (Nowy słownik ortograficzny i Wielki słownik ortograficzny PWN), a recenzentami prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski).

– Recenzowana rozprawa utwierdziła mnie w przekonaniu, że w Macieju Malinowskim mamy do czynienia z osobowością w pełni dojrzałą do pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej, swoje przekonania prezentującą w sposób niezwykle precyzyjny i przekonujący. A wszystko to wyraża nasz doktorant językiem bardzo atrakcyjnym w odbiorze, naukowym a klarownym, wykwintnym a prostym, a to są walory dokonań na najwyższym poziomie. Za takie – zasługujące na wyróżnienie – uznaję jego „Ortografię polską od II połowy XVIII wieku do współczesności”. Powinna być ona bezwzględnie wydana w formie książkowej i stać się kompendium, do którego będą sięgać wszyscy historycy języka i jego normatywiści – napisał w recenzji prof. Jan Miodek.

– Trzeba pochwalić Macieja Malinowskiego za to, że uwzględnił w opracowaniu także perspektywę „przeciętnego użytkownika języka” i że wykorzystał swoje bogate doświadczenie z ortografią jako mistrz ortografii i sekretarz redakcji. (…) Satysfakcji dostarcza strona formalna rozprawy. To tekst stworzony przez badacza o bardzo wysokiej kompetencji językowo-stylistycznej. Na pochwałę zasługuje przestrzeganie standardów dyskursu naukowego: obiektywizm, krytycyzm, precyzja i jasność wywodu (fragment recenzji prof. Małgorzaty Kity).

W 1990 roku Maciej Malinowski zdobył tytuł MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ w ogólnopolskim konkursie ortograficznym pn. „DYKTANDO”, organizowanym przez Radio Katowice i Program III Polskiego Radia. Jest jednym z osiemnaściorga laureatów (pierwsze dyktando odbyło się w 1987 roku).

Maciej Malinowski napisał trzy książki:

  • Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni (…) boby było lepiej (Wydawnictwo Promo, Kraków 2002)
  • Obcy język polski (Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003)
  • Co z tą polszczyzną? (Wydawnictwo Promo, Kraków 2007)

Maciej Malinowski jest doświadczonym redaktorem i adiustatorem, absolwentem Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przez wiele lat dziennikarz (m.in. „TEMPA”), sekretarz redakcji i zastępca sekretarza redakcji (m.in. „GŁOSU NOWEJ HUTY” i „CZASU KRAKOWSKIEGO”) i redaktor naczelny (miesięczników „REFLEKS” i „NAFTA & GAZ BIZNES”). Od 1996 roku do dzisiaj związany z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”.
Od 2002 roku do dzisiaj Maciej Malinowski publikuje teksty w ogólnopolskim tygodniku „ANGORA” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski).

Ma własną stronę internetową, udziela porad językowych (www.obcyjezykpolski.pl). Współpracuje z PORADNIĄ JĘZYKOWĄ PWN kierowaną przez prof. dr. hab. Mirosława Bańkę z Uniwersytetu Warszawskiego.

Poza ortografią Maciej Malinowski interesuje się architekturą wnętrz. Lubi proste formy geometryczne przedmiotów, mebli, grę światła i kolorów. Odpoczywa przy muzyce soul, chillout i smooth jazz. W modzie preferuje oryginalność, niepowtarzalność, dobry smak. Uwielbia (jako perypatetyk) wędrówki po zakamarkach krakowskiego starego miasta w miłym towarzystwie.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint