Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki (historyk literatury), teoretyk i praktyk dziennikarstwa. Wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadzi także zajęcia na Podyplomowym Studium Dziennikarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor, współautor i redaktor publikacji książkowych z zakresu dziejów regionalizmu w Polsce, wiedzy o kulturze literackiej, wiedzy o mediach oraz wiedzy o teatrze. Pełnione funkcje:

 • kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od chwili jego powołania w 1981 r. do października 2014 r.)
 • Redaktor Naczelny kwartalnika „ZDANIE”
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Pisma Literacko-Artystycznego „HYBRYDA”
 • Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „KRAKÓW”
 • Redaktor serii wydawniczej „Dziennikarstwo i świat mediów” (wydawnictwo Universitas i Studium Dziennikarskie UP)
 • Członek Komitetu Naukowego serii: Akademickie warsztaty dziennikarskie (Wydawnictwo Poltext, Warszawa )

W przeszłości (m. in.)

 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii „Edukacja medialna”, wydawanej przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Współzałożyciel, kierownik Działu Kulturalnego i Z-ca Redaktora Naczelnego dwutygodnika „Student” (1967-1973)
 • Kierownik literacki Teatru STU (1970-1993)
 • Członek Rady Programowej TVP Polonia oraz Radia Kraków SA
 • Członek Rady Nadzorczej Radia Kraków SA
 • Redaktor Naczelny Rocznika „MAŁOPOLSKA”. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny (2000-2010)

Wykaz ważniejszych publikacji

I.      Publikacje książkowe

 1. E. Chudziński, W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939, Warszawa 1985
 2. Pieśń Wawelu.Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego. Tekst: E.Chudziński, K.Jasiński; zdjęcia: A. Bujak, Kraków 1980
 3. Teatr STU. Analizy, interpretacje, konteksty…,pod redakcją E. Chudzińskiego i T. Nyczka, Warszawa 1982 (książka powstała w ramach problemu węzłowego 11.1 – koordynator tematu: Uniwersytet Wrocławski)
 4. Cudzym zdaniem. Poglądy, refleksje, aforyzmy. Układ, wybór i opracowanie E. Chudziński i T. Stanisławska, Kraków 1989
 5. Witkacy w teatrze końca wieku,  pod redakcją E. Chudzińskiego, Kraków 1992
 6. Dziennikarstwo i jego konteksty, pod redakcją E. Chudzińskiego i Z. Bauera, Kraków 1991
 7. Trzech na jednego. Rozmowy „ZDANIA”, pod redakcją E. Chudzińskiego, t.1, Warszawa 1985, t. 2, Kraków 1990
 8. Regionalizm – lokalizm – media,  pod redakcją E. Chudzińskiego, Warszawa–Bochnia 2001
 9. Rodzina STU. Pokrewieństwa z wyboru (współautor i współredaktor), Kraków 2006
 10. Słownik terminologii medialnej (współredaktor i autor wybranych haseł), Kraków 2006
 11. Słownik wiedzy o mediach, pod redakcją E. Chudzińskiego, Bielsko-Biała –Warszawa 2007(wyd.I), 2009(wyd.II)
 12.  Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, pod redakcją Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2008
 13.  Regionalizm – kultura – media. Studia i szkice, Bochnia-Kraków 2008
 14. Regionalizm. Idea – realizacje – instytucje, Warszawa 2010
 15. Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, pod redakcją Edwarda Chudzińskiego, Kraków 2011

II.      Artykuły

 1.  Niektóre problemy współczesnego pisarstwa ludowego, „Ruch Literacki” 1967, nr 6
 2. Twórczość Edwarda Patli na tle dramatu i teatru ludowego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 36, Prace Historycznoliterackie V, Kraków 1971
 3. „Wieś” (1934-1935) na tle chłopskiej prasy literackiej lat trzydziestych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975
 4. Chłopski ruch literacki w dwudziestoleciu międzywojennym, „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3
 5. Z dziejów chłopskiej prasy literackiej w dwudziestoleciu międzywojennym („Wieś-Jej Pieśń” – „Nowa Wieś” – „Nurty”), Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, XIII (1976)
 6. Klasowe aspekty literatury. Na przykładzie literatury chłopskiej w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Owoc rodzi drzewo, Kraków 1978
 7. Vers un theatre ouvert / Toward the Open Theatre,” Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland” 1979, nr 5-6
 8. Od regionalizmu do autentyzmu. O rodowodzie „Okolicy poetów” Stanisława Czernika, Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, XXI (1984)
 9. Z dziejów regionalizmu wileńskiego („Piony” wobec zagadnień „tutejszych”), Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, XXVIII (1991)
 10. Regionalizm w międzywojennej refleksji o literaturze (przegląd świadectw krytycznych), Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, XXIX-XXX (1992-1993)
 11. Wojciech Wiącek i jego testament, „Regiony” 1988, nr 1-4
 12. Powszechne Uniwersytety Regionalne w II Rzeczypospolitej, „Małopolska”. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, I, Kraków 1999
 13. Inteligencja w ruchu regionalistycznym (do 1939 roku), „Małopolska” II, Kraków 2000
 14. Ideologia regionalna Władysława Orkana, „Małopolska” III, Kraków 2001
 15. Regionalizm w myśli ludowej dwudziestolecia międzywojennego [w:] Problemy polskiej wsi …, Wierzchosławice 2000
 16. Pisarstwo ludowe, czyli jak chłopi wchodzili do literatury [w:] O kulturze na wsi, pod redakcją A. Omelaniuka, Wrocław 1997
 17. Z dziejów regionalizmu w Polsce, Rocznik Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, nr 2, Kraków 1995
 18. Chłopi w kulturze literackiej II Rzeczypospolitej, „Obrzeża” 1999, nr 1-2
 19. Prasa regionalistyczna w II Rzeczypospolitej [w:] Regionalizm – lokalizm – media, pod redakcją E. Chudzińskiego, Warszawa–Bochnia 2001
 20. Kontrkultura i postmodernizm. Na przykładzie Teatru STU, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 11, Studia Historicolitteraria I, Kraków 2002
 21. Władysław Orkan – regionalista i pisarz chłopski [w:] Orkan czytany dzisiaj, pod redakcją M. Madejowej, Nowy Targ 2003
 22. Chłopskie manifesty literackie (1918-1939) [w:] Literatura – kulturoznawstwo – uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, pod redakcją B. Dorpata, Kraków 2005
 23. Misja regionalna radia publicznego, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 3
 24. Felieton. Geneza i ewolucja gatunku [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, pod redakcją Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2008
 25. Felieton pamfletem podszyty [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, pod redakcją W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów1999
 26. Między regionalizmem a lokalizmem, czyli o tożsamości mediów [w:] Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI. Historia – teoria – zjawiska, pod redakcją J. Jarowieckiego, A. Paszko i W.M. Kolasy, Kraków 2007.
 27. Prasa regionalna i regionalistyczna [w:] Słownik wiedzy o mediach, pod redakcją E. Chudzińskiego, Bielsko-Biała–Warszawa 2009(wyd.II)
 28. Regionalizm w mediach. Geneza – przejawy – funkcje [w:] Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst mięzynarodowy i krajowy, redakcja naukowa Janusz W. Adamowski , Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Warszawa 2007
 29. Regionalizm w Polsce. Genealogia – fazy rozwoju – perspektywy, „Małopolska” X, Kraków 2008
 30. Augustyn Suski. „Dumac” o czujnym sumieniu społecznym [w:] Augustyn Suski. Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej. Poeta, patriota, ludowiec, pod redakcją A. Mlekodaj i M. Sadlik,  Nowy Targ 2009
 31. Władysław Orkan w ruchu młodochłopskim. Świadectwa odbioru [w:]  Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, kulturowe i medialne, pod redakcją B. Farona, Kraków 2011
 32. Kultura trzech pokoleń oraz W stronę teatru otwartego [w:] Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, pod redakcją Edwarda Chudzińskiego, Kraków 2011

III.      Publicystyka

 1. Obejmuje kilkadziesiąt artykułów i kilkaset felietonów, opublikowanych na łamach m.in. „Studenta”, „Życia Literackiego”, „ZDANIA”, „Gazety Krakowskiej”, „Polityki”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Krakowa” w latach 1965-2010.

IV.            W przygotowaniu

 1. Encyklopedia regionalizmu polskiego (autor projektu i członek zespołu redakcyjnego)
 2. Przewodnik po mediach XXI wieku. Świat i Polska (projekt, redakcja, współautorstwo)
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint