Komunikat dla słuchaczy Kursu 5 i 6 kończących Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Krakowie w roku akad. 2014/2015

Informujemy słuchaczy Kursu 5 i 6, że warunkiem ukończenia Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (semestr I i semestr II);
 • zaliczenie stażu (dotyczy słuchaczy odbywających staż w semestrze III)
 • otrzymanie pozytywnej oceny z dorobku dziennikarskiego od opiekuna stażu;
 • otrzymanie pozytywnej oceny końcowej (dorobek plus wiedza teoretyczna) od członków komisji egzaminacyjnej (dotyczy słuchaczy odbywających staż, Kurs 5);
 • otrzymanie pozytywnej oceny z dorobku dziennikarskiego od recenzenta i zdanie egzaminu końcowego (dotyczy słuchaczy kończących naukę po II semestrze; zakres materiału na stronie internetowej).

Egzamin końcowy dla słuchaczy Kursu 5 (rekrutacja jesień 2013 r. plus staż w okresie 15 X 2014 r. – 15 II 2015 r.) oraz egzamin końcowy dla słuchaczy Kursu 6 (rekrutacja luty 2014 r., dwa semestry) odbędzie się w dniach 25-27 lutego br. w siedzibie SDz (gmach główny UP, IV piętro, s. 466):

 • 25 lutego br. (środa) w godz. 11-16
 • 26 lutego br. (czwartek) w godz. 11-13 oraz 15-16
 • 27 lutego br. (piątek) w godz. 11-16.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego słuchaczy Kursu 5 jest:

 • złożenie teczki z materiałami dziennikarskimi zaakceptowanymi przez opiekuna stażu (do 20 lutego br.);
 • uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna stażu;
 • przedstawienie sprawozdania ze stażu (formularz na stronie www. SDz);
 • złożenie indeksu z zaliczonym semestrem III (do 20 lutego br.).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego słuchaczy Kursu 6 jest:

 • złożenie teczki z opublikowanymi materiałami dziennikarskimi (przynajmniej 10 tekstów informacyjnych i 5 tekstów publicystycznych) z ich rejestrem i opisem (druk do pobrania ze strony www. Studium; do 15 lutego br.);
 • złożenie indeksu z zaliczonym semestrem II (do 15 lutego br.).

Warunkiem otrzymania Świadectwa ukończenia Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (z wykazem przedmiotów objętych programem oraz oceną egzaminu końcowego) przez słuchaczy Kursu 5 jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny z dorobku dziennikarskiego dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej;
 • uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z dorobku i wiedzy teoretycznej od członków komisji egzaminacyjnej.

Warunkiem otrzymania Świadectwa ukończenia Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (z wykazem przedmiotów objętych programem oraz oceną egzaminu końcowego) przez słuchaczy Kursu 6 jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny z dorobku dziennikarskiego dokonanej przez recenzenta i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej;
 • zdanie przez słuchacza egzaminu końcowego.

Zakres problemowo-tematyczny egzaminu końcowego dla słuchaczy kończących dwusemestralne Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie:

 1. Społeczeństwo medialne (ogólna charakterystyka)
 2. Rynek prasowy w Polsce (nowe zjawiska i tendencje)
 3. Media za granicą (zmiany na rynku prasowym; publiczne media elektroniczne – na wybranych przykładach)
 4. Radio jako medium (cechy charakterystyczne)
 5. Nadawcy radiowi w Polsce
 6. Media regionalne i lokalne (dysponenci, funkcje, zasięg)
 7. Misja telewizji publicznej
 8. Gatunki telewizyjne (na wybranych przykładach)
 9. Medium internetowe (podstawowe wyróżniki)
 10. Dziennikarstwo społecznościowe
 11. Gatunki dziennikarskie
 12. Retoryka a genologia dziennikarska
 13. Public Relations (strategie informacyjne)
 14. Reklama w mediach (kształt i styl komunikatów reklamowych)
 15. Rzecznik prasowy (role i zadania)
 16. Gatunki informacyjne (charakterystyka i klasyfikacja)
 17. Reportaż (jego realizacje medialne)
 18. Felieton (między publicystyką a literaturą)
 19. Redakcja, adiustacja i korekta tekstu
 20. Fotografia w komunikacji wizualnej (teksty prasowe)

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

18 stycznia 2015 r.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint